Kviečiame paremti Ukrainos moterų ir vaikų integraciją

2024.06.25

Šiuo metu mūsų vykdomo integracinio projekto veiklose dalyvauja daugiau nei 90 ukrainiečių moterų – karo pabėgėlių – su vaikais. Suteikiame joms galimybę lankyti meno terapijos užsiėmimus, savitarpio/psichologinės pagalbos grupes, kultūrinius renginius, lietuvių kalbos praktikos grupes ir esant reikalui, tarpininkaujame institucijose. Užsiėmimų metu organizuojame vaikų (taip pat ir turinčių specialiųjų poreikių) priežiūrą.

Visos šios veiklos prisideda prie karo pabėgėlių traumų įveikimo, bet įsitikinome, kad moterims yra poreikis dar ir lankyti judesio terapijos ir psichologinio atsparumo seminarų ciklą. Taip pat pastebėjome, kad ukrainiečių vaikams edukacinių veiklų neužtenka nei ugdymo įstaigose, nei neformaliame švietime, todėl jiems būtina ne vien priežiūra, kurią šiuo metu suteikiame, bet ir edukacinės-integracinės veiklos.

Todėl renkame lėšas  judesio terapijos ir psichologinio atsparumo seminarų ciklui, iki 30-čiai moterų, tuo metu iki 15 jų vaikų dalyvautų edukacinėse veiklose. Šįą iniciatyvą galite paprastai ir lengvai paremti portale Aukok.lt: https://www.aukok.lt/projektai/Ukrainos-moteru-ir-vaiku-integracija-su-FRIDA

Наразі понад 90 українських жінок-біженців та їхніх дітей беруть участь у нашому інтеграційному проекті. Ми надаємо їм можливість відвідувати заняття з арт-терапії, групи взаємної/психологічної підтримки, культурні заходи, групи практики литовської мови та, за необхідності, посередництво в установах. Під час занять ми організовуємо догляд за дітьми (в тому числі з особливими потребами).

Всі ці заходи сприяють подоланню травми біженців від війни, але ми виявили, що існує також потреба у відвідуванні жінками семінарів з рухової терапії та психологічної стійкості. Ми також помітили, що для українських дітей недостатньо освітніх заходів ні в навчальних закладах, ні в неформальній освіті, тому вони потребують не лише опіки, яку ми наразі надаємо, а й освітньо-інтегративних заходів.

Саме тому ми збираємо кошти на серію майстер-класів з рухової терапії та психологічної стійкості, в яких візьмуть участь до 30 жінок, а до 15 їхніх дітей – у освітніх заходах. Підтримати цю ініціативу можна легко і просто на сайті Aukok.lt: https://www.aukok.lt/projektai/Ukrainos-moteru-ir-vaiku-integracija-su-FRIDA

More than 90 Ukrainian refugee women and their children are currently participating in our integration project. We provide them with the opportunity to attend art therapy classes, mutual/psychological support groups, cultural events, Lithuanian language practice groups and, if necessary, mediation with institutions. During the sessions, we organise childcare for children (including those with special needs).

All these activities contribute to overcoming the trauma of war refugees, but we have found that there is also a need for women to attend movement therapy and psychological resilience workshops. We have also noticed that educational activities are not enough for Ukrainian children, neither in educational institutions nor in non-formal education, so they need not only care, which we currently provide, but also educational-integrative activities.

That is why we are raising funds for a series of workshops on movement therapy and psychological resilience, for up to 30 women, while up to 15 of their children participate in educational activities. You can easily and simply support this initiative on Aukok.lt: https://www.aukok.lt/projektai/Ukrainos-moteru-ir-vaiku-integracija-su-FRIDA